Α

α άβρεχτος
αβαείο αβροδίαιτος
αβάθεια αβρόμιστος
αβαθής αβρός
αβαθμίδωτος αβρότητα
αβαθμολόγητος αβροφροσύνη
άβαθος αβρόφρων
αβαθούλωτος άβροχος
αβαθύρριζος αβύζαχτος
αβάκα αβύθιστος
άβακας αβυσσαίος
αβάκιο αβυσσαλέος
αβακοειδής αβυσσικός
αβακωτός άβυσσος
αβαλσάμωτος αβυσσώδης
άβαλτος αγαθαγγελισμός
αβανγκάρντ αγαθεύω
αβανγκαρντισμός αγαθιάρης
αβάνης αγαθό
αβανιά αγαθοδοξία
αβανιάρης αγαθοεργία
αβάντα αγαθοεργός
αβανταδόρικος αγαθοθυμία
αβανταδόρισσα αγαθοπιστία
αβανταδόρος αγαθόπιστος
αβαντάζ αγαθοποιός
αβάντε αγαθός
αβάντζα αγαθοσύνη
αβαντζάρω αγαθότητα
αβάντζο αγαθούλης
αβάντι αγαλακτία
αβάπτιστος αγάλακτος
άβαπτος αγαλήνευτος
αβάρα αγάλι
αβαράρω αγάλια
αβαρεσιά αγαλλιάζω
αβάρετος αγαλλίαση
αβαρής αγαλλιώ
αβαρία αγάλλομαι
αβαριάτος άγαλμα
αβάς αγαλματάκι
αβασάνιστος αγαλματένιος
αβασία αγαλματίδιο
αβασίλευτος αγαλμάτινος
αβάσιμος αγαλμάτιο
αβασιμότητα αγαλματίτης
αβάσιστος αγαλματολάτρης
αβασκαίνω αγαλματολατρία
αβάσκαμα αγαλματοποιητικός
αβασκαντήρα αγαλματοποιία
αβάσκαντος αγαλματοποιός
αβασκαντούρι αγαλματώδης
αβασταγή αγαλούχητος
αβασταγό αγαμεμνόνειος
αβάσταγος αγαμέτης
αβάσταχτος αγαμία
αβάτευτος άγαμος
άβατος άγαν
αβαυκάλιστος αγανάκτηση
άβαφος αγανακτώ
αβάφτιστος αγανάχτηση
άβαφτος αγαναχτώ
άβγαλτος άγανο
αβγαταίνω αγανός
αβγατίζω αγάντα
αβγάτιση αγαντάρω
αβγάτισμα αγάντζωτος
αβγό αγάνωτος
αβγοειδής αγάπανθος
αβγοθήκη αγάπη
αβγοκόβω αγάπημα
αβγοκουλούρα αγαπημός
αβγολέμονο αγαπησιάρης
αβγολόγος αγαπητερός
αβγολογώ αγαπητικιά
αβγοτάραχο αγαπητικός
αβγότσουφλο αγαπητός
αβγουλάς αγαπίζω
αβγουλάτος αγαποβότανο
αβγουλιέρα αγαπώ
αβγουλίλα αγαργάλητος
αβγουλού αγαργάλιστος
αβγωμένος αγαρμπιά
αβγώνω άγαρμπος
αβγωτός αγαρμποσύνη
αβδέλλα αγαρνίριστος
αβδηρίτης αγάς
αβδηριτίζω αγαστός
αβδηριτικός αγγαρεία
αβδηριτισμός αγγάρεμα
αβέβαιος αγγαρεύω
αβεβαιότητα αγγειακός
αβεβαίωτος αγγειεκτασία
αβέβηλος αγγειίτιδα
αβεβήλωτος αγγειό
αβελτερία αγγείο
αβέλτερος αγγειοβρίθεια
αβελτηρία αγγειογραφία
αβελτίωτος αγγειογραφικός
αβερνίκωτος αγγειογράφος
αβερταρία αγγειοδιασταλτικός
αβέρτος αγγειοδιαστολή
αβερτοσύνη αγγειοθήκη
αβίαστος αγγειοκαρδιογραφία
αβίγλιστος αγγειοκινητικός
αβίδωτος αγγειολογία
αβιογένεση αγγειολογικός
αβιογενετικός αγγειολόγος
αβιομηχάνητος αγγειοπλάστης
αβιομηχανοποίητος αγγειοπλαστική
άβιος αγγειόσπασμος
αβιοτικός αγγειόσπερμα
αβιταμίνωση αγγειοσυσταλτικός
αβίωτος αγγειοσυστολή
αβλάβεια αγγειοχειρουργικός
αβλαβής αγγειοχειρουργός
άβλαβος αγγειώδης
άβλαπτος αγγείωμα
αβλαστήμητος αγγείωση
αβλάστητος αγγελάκι
άβλαστος αγγελία
αβλέμονας αγγελιάζομαι
αβλέπτημα αγγέλιασμα
αβλεπτώ αγγελιαφόρος
αβλεψία αγγελίζω
άβλητος αγγελικάτος
αβλόγητος αγγελικός
αβοήθητος αγγελιοδοσία
αβοκάντο αγγελιοδότης
αβόλευτος αγγελιόσημο
αβολιδοσκόπητος αγγελιοφόρος
άβολος αγγέλισμα
αβομβάρδιστος αγγέλισσα
αβόσκητος αγγέλλω
αβοστρύχωτος άγγελμα
αβοτάνιστος αγγελοβάρεμα
αβουλησία αγγελοβαρεμένος
αβούλητος αγγελοβλεπούσα
αβουλία αγγελοβλέπω
αβούλιαχτος αγγελογραμμένος
άβουλος αγγελοειδής
αβούλωτος αγγελοζωγραφιστός
αβουτύρωτος αγγελοθωρώ
αβράβευτος αγγελοκαμωμένος
αβράδιαστος αγγελοκάμωτος
αβράκωτος αγγελοκόβω
αβραμιαίος αγγελόκομμα
άβραστος αγγελοκρίνομαι
αβράχυντος αγγελοκρίτης
άβρετος αγγελοκρούομαι